fbpx

תביעות נגד סוכני ביטוח

סוכן הביטוח הינו שליח של חברת הביטוח

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, קובע כי לעניין פעולות מסויימות יראו את סוכן הביטוח כשלוח של חברת הביטוח.

משמעות העניין היא, כי אותן הפעולות מחייבות גם את חברת הביטוח וככל שהייתה רשלנות ו/או מחדל מצד סוכן הביטוח, ניתן לחייב גם את הסוכן וגם את חברת הביטוח בגינה.

חוק השליחות, התשכ"ה– 1965, הינו זה שמגדיר את מהות היחסים שבין חברת הביטוח לבין סוכן הביטוח.

להלן הפעולות אשר לעניינן יראו את סוכן הביטוח כשלוח של חברת הביטוח:

א. המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת החוזה (זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב) ;

ב. לעניין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח, יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של ענין מהותי כידיעת המבטח;

ג. לענין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין לשלמם לאותו סוכן;

ד. לענין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיוך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר.

התרשלות של סוכן ביטוח

מקום בו מבוטח סבור כי סוכן ביטוח התרשל, במעשה או במחדל, אשר הובילו לדחיית תביעה שהגיש מבוטח נגד חברת הביטוח ו/או הפקת פוליסה לא מתאימה ו/או כי הפקת פוליסה ו/או פגע בכיסוי הביטוחי של המבוטח ובזכויותיו מכוח הפוליסהמומלץ לפנות בסמוך ככל שניתן למועד גילוי הרשלנות לעו"ד העוסק בתביעות ביטוח ובתביעות נגד סוכני ביטוח.

דוגמא לרשלנות של סוכן ביטוח

ביום בהיר מופיע בביתו של אדם סוכן ביטוח ומציע לו לרכוש פוליסה לביטוח חיים הכוללת כיסויים ביטוחיים מפני נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה ומוות מתאונה.

במסגרת מילוי טפסי ההצטרפות לביטוח, ביניהם הצהרת הבריאות, שואל סוכן הביטוח את המועמד לביטוח אודות מחלותיו בעבר ובהווה.

המועמד לביטוח שוטח בפני סוכן הביטוח את עברו הרפואי, את הבדיקות והתאונות שעבר, את התרופות שהוא לוקח כיום ואת מצבו הבריאותי הנוכחי.

סוכן הביטוח מאזין למועמד בקשב רב, אולם לאחר מכן לא טורח לסמן בטופס הצהרת הבריאות מהן אותן המחלות עליהן סיפר לו המועמד לביטוח.

המועמד שואל את סוכן הביטוח מדוע לא סימן בטופס את כל המחלות וסוכן הביטוח מסביר לו כי המחלות הללו אינן רלוונטיות ולא צריך להזכירן במסגרת ההצהרה.

לחילופין, סוכן הביטוח אינו שואל את המועמד לביטוח אודות מצבו הרפואי ורק שואל האם הוא בריא.

לעיתים, סוכן הביטוח עושה בטופס הצהרת הבריאות כבשלו ומסמן בטופס רק ככל העולה על רוחו.

חשוב לזכור, כי האינטרס של סוכן הביטוח הוא לצרף את המועמד לביטוח לפוליסה, על מנת לזכות בעמלה אודות המכירה שביצע.

מס' חודשים או שנים לאחר ההצטרפות לביטוח פונה המבוטח לחברת הביטוח ומודיע כי הוא נפגע בתאונה ואיבד את כושר עבודתו/נגרמה לו נכות צמיתה מתאונה.

בשלב זה אוספת חברת הביטוח את תיקיו הרפואיים של המבוטח ומודיעה לו כי הצהרת הבריאות שלו חסרה פרטים מהותיים אודות מצבו הרפואי וככל שהמבוטח היה טורח לדווח לחברת הביטוח עליהםהחברה הייתה:

א. דוחה אותו מקבלה לביטוח;

ב. מקבלת אותו בפרמיה גבוהה יותר ולכן כיום היא מקטינה את סכום הביטוח ו/או

ג. הייתה מקבלת אותו לביטוח ודוחה את קבלתו לביטוח חיים/אובדן כושר עבודה/נכות/מחלות קשות ו/או

ד. הייתה מקבלת אותו לביטוח עם החרגות למחלה מסויימת/פגיעה באיבר מסויים/השלכות תאונה מסויימת.

חשוב לדעתכי בנסיבות המתוארות לעיל ביצע סוכן הביטוח רשלנות חמורה והוא, יחד עם חברת הביטוח, חשופים לתביעה נזיקית וביטוחית נגדם.

דוגמא נוספת לרשלנות של סוכן הביטוח

מקום בו סוכן הביטוח מציע למועמד לביטוח להצטרף לביטוח אולם לא מספר לו על חריגים מיוחדים המצויים בה, לא רוכש עבור המועמד את הכיסויים הביטוחיים אותם הוא ביקש, מבטל את הפוליסה ללא בקשה מפורשת של המבוטח, מטעה את המבוטח באשר לגובה הסכומים או הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה, יוצר מצג שווא לגבי הפוליסה או כיסוי ביטוחי מסוייםקיימת עילת תביעה נגד הסוכן וחברת הביטוח.

מומלץ למבוטח שסבור כי סוכן ביטוח התרשל כלפיו במעשה או במחדל, לפנות מהר ככל שניתן לעו"ד העוסק בתחום תביעות הביטוח ותביעות נגד סוכני ביטוח.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורכי דין לביטוח בבאר שבע, ולשיחת ייעוץ מידית עם עורכי דין לתביעות ביטוח בבאר שבע, חייג: 077-4060474 או השאר פרטיך בעמוד "צור קשר" שבאתר זה.

תגיות:

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין לביטוח בבאר שבע, עורכי דין לתביעות ביטוח בבאר שבע, עו"ד לביטוח בבאר שבע, עו"ד בבאר שבע, עורכי דין לתביעות נגד סוכני ביטוח בבאר שבע, סוכן ביטוח, סוכני ביטוח, רשלנות סוכן ביטוח, רשלנות של סוכן ביטוח, תביעות ביטוח, עורכי דין לדיני ביטוח בבאר שבע, עורכי דין לביטוח חיים בבאר שבע, עורכי דין לביטוח בריאות בבאר שבע, עורכי דין לאובדן כושר עבודה בבאר שבע, עורכי דין לנכות מתאונה בבאר שבע, עורכי דין בב"ש, עו"ד בב"ש, עורך דין בבאר שבע, עורך דין לתביעות ביטוח בבאר שבע, עורך דין לביטוח בבאר שבע, עורך דין לדיני ביטוח בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע סוכן ביטוח, עורכי דין בבאר שבע סוכני ביטוח, עורכי דין לסוכני ביטוח בבאר שבע 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email