fbpx

מידע מקצועי

פציעות ונפילות – עורך דין נזיקין

תאונות תלמידים

משרדנו מטפל בהשגת פיצויים לנפגעי תאונות תלמידים וילדים, ומגיש תביעות נגד בתי הספר, גנים, חוגים ומוסדות אחרים שגרמו לתלמיד או לילד לפגיעה גופנית או נפשית. מטרתם של עורכי דין לתאונות תלמידים בבאר שבע הנה להשיג לתלמידים ולהוריהם את הפיצוי המרבי, בזמן הקצר ביותר, תוך ליווי ההורים והילדים לכל אורך ההליך המשפטי וייצוגם בבתי המשפט. משרדנו מגיש תביעות לערכאות משפטיות שונות בגין תאונות תלמידים ומנהל משא ומתן לפשרה מול חברות הביטוח והמוסדות השונים, זאת במטרה למקסם את הפיצוי ולזרז את קבלתו.

מוות כתוצאה מתאונה

אריק ריביצקי משרד עורכי דין בבאר שבע מטפל בתביעות לקבלת פיצויים גבוהים, עבור יורשיהם ומוטביהם של מי שנפגעו ונהרגו בתאונה.
משרדנו מתמקצע בהשגת הפיצוי המרבי, בזמן הקצר ביותר, כתוצאה מתאונות שגרמו למותו של אדם.
עורכי הדין במשרדנו פועלים במספר מישורי פיצוי- תביעה נגד המזיקים שגרמו לתאונה, תביעה נגד חברות הביטוח שביטחו את המזיקים וחברות הביטוח אשר ביטחו את המנוח בביטוחים אישיים, כמו ביטוחי חיים וביטוחי תאונות.

נשיכת בעל חיים

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מתמחה בתביעות נזיקין ובטיפול משפטי להשגת פיצויים כתוצאה מנשיכת כלב ופגיעה גופנית על ידי בעל חיים. משרדנו מטפל במימוש זכויות רפואיות ומשפטיות כתוצאה מהיזק לגוף או לרכוש שנגרמו על ידי בעלי חיים. מטרתנו הינה להביא לפיצוי מירבי, בזמן הקצר ביותר, למי שנפגע על ידי בעל חיים. אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק באופן ייחודי בתביעות נזיקין, בבית המשפט נגד המזיקים והבעלים של בעל החיים ונגד המוסד לביטוח לאומי, במידת הצורך.

טביעה בים או בבריכה

אריק ריביצקי- משרד עורכי דין בבאר שבע, מתמחה בתביעות נזיקין להשגת פיצויים כתוצאה מטביעה בים או בבריכה. משרדנו מטפל במימוש זכויות רפואיות ומשפטיות, להשגת פיצוי מירבי, בזמן הקצר ביותר, כתוצאה מפגיעות ונזקי גוף שנגרמו מטביעה בים או בבריכה.

תאונות בבית עסק ובשטח פרטי

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בתחום הנזיקין והתאונות ברחוב ובבתי עסק. משרדנו מטפל בתעיות להשגת פיצויי לנפגעי תאונה ברחוב, תאונה בבית עסק, תאונה בסופרמרקט, תאונה בכביש, תאונה במדרכה, תאונה במשרד, נפילה ברחוב ופציעה בשטח ציבורי, שטח פרטי או בבית עסק. בכל אחד מהמקרים הללו יברר משרדנו האם ישנו גורם או ו גוף אשר התרשל ואשר אחראי לפצות את הנפגע בגין נזקיו.

תאונות ברחוב ובשטחים ציבוריים

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין בבאר שבע, עוסק בקשת תביעות הנזיקין, למימוש זכויות של נפגעי גוף ונפש. משרדנו מטפל בתביעות להשגת פיצוי בגין כל נזק שנגרם מתאונה ברחוב, במשרכה, בשטחים ציבוריים וכיוצא באלה.