fbpx

דברים חשובים שכדאי שתדעו

שאלות נפוצות

כל נפגע בתאונת דרכים רשאי להגיש תביעה לבית המשפט על נזקיו, גם מי שנפגע ע"י רכב הנהוג בידי נהג חסר רישיון נהיגה/רכב גנוב או רכב ללא ביטוח. ניתן לתבוע את הנהג באופן אישי לפי פקודת הנזיקין, כגורם אשר גרם לנזק הגופני. כמו כן, ניתן להגיש תביעה כנגד התאגיד הציבורי "קרנית".

"קרנית" מטפלת בנזקי גוף בלבד ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין בידם לתבוע מבטח היכול לפצותם על הנזק והסבל שנגרמו להם, בין היתר נפגעים מרכב שהיה נהוג ע"י נהג חסר רישיון נהיגה, מרכב גנוב, מרכב שנעשה בו שימוש בניגוד לתנאי הפוליסה  (דוגמת עסק של הסעת נוסעים בשכר) נפגעים ע"י רכב שלא בוטח כחוק (עקב אי תשלום הפרמיה( ועוד.

בעקרון כן. ככל שבמהלך הדרך לא סטית סטייה משמעותית מהמסלול הרגיל  לעבודתך או לביתך ו/או ביצעת הפסקה משמעותית בדרך, התאונה תיחשב תאונת עבודה.

כעובד קבלן שנפגע במהלך עבודתו, האחראים לפצותך הם, בין היתר, המעסיק הישיר שלך (הקבלן), מזמין העבודה (מי ששכר את שירותיו של מעסיקך), וכן גופים נוספים אחרים כגון הבעלים/מחזיקים של המקום בו נפגעת בפועל, יזם הפרויקט בו עבדת, קבלני משנה וגופים אשר היית כפוף אליהם בפעל וכן חברת הבטיחות אשר נשכרה לפקח על הפרויקט.

כמו כן, במקרה של תאונת עבודה ניתן לתבוע במקביל גם את המוסד לביטוח לאומי.

כעקרון, על כל אדם הפוסע בדרך מוטלת החובה להיזהר בצעדיו ולהישמר מפני סכנות אפשריות. יחד עם זאת, על כל עסק אשר פותח בפני לקוחות את שעריו, מוטלות חובות זהירות ועליו למנוע ולסלק מפגעים אפשריים אשר עלולים לגרום לפגיעות בקרב לקוחותיו.

ככל שהמרכול הפר את חובות הזהירות המוטלות עליו, המרכול אשם בפגיעתך ואחראי לפצותך על נזקייך, בהתחשב כמובן באשם תורם מצידך ככל שהיה כזה.

החלקות על שמן, חלב שנשפך, היתקלות במכשולים, נפילה במדרגות שבורות, מחסור במעקים, מעידה במקום חשוך ואפילו החלקה כתוצאה משטיפת רצפות- כולם עשויים להיחשב כהפרת חובת זהירות ע"י בית עסק, להיזקף לחובתו ולגרום לבית המשפט לחייבו לפצות את הלקוח הנפגע בחצריו על נזקיו.

כעקרון, על כל אדם הפוסע בדרך מוטלת החובה להיזהר בצעדיו ולהישמר מפני סכנות אפשריות. יחד עם זאת, ככל שהופרה חובת זהירות, מי שאחראי לפצותך הינו הבעלים ו/או המחזיק בשטח בו נפגעת, אשר עשוי להיות אדם פרטי, חברה, בית עסק ו/או העירייה אשר בתחומה מצוי השטח בו נפגעת.

כמו כן, מי שהתקין את המכשול אשר גרם לפגיעתך, המכשול שייך לו, גרם ברשלנותו להיווצרות מכשול, מי שאחראי היה להזהיר מפני המכשול ולא עשה כן, מי שידע על המכשול ולא סילק אותו למרות שהיה צריך לעשות כן- כל אלו ועוד אחראים אף הם לפצותך על נזקייך.

במידה וברשותך פוליסת ביטוח הכוללת כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, ייתכן והינך לזכאי לתגמולי ביטוח חודשיים.

יחד עם זאת, זכאותך לתגמולים תלוייה במידה רבה בסוג "הגדרת אי הכושר" המצוייה בפוליסה אשר במסגרתה הינך מבוטח.

ל"הפעלה" נכונה ויעילה של הפוליסה שברשותך, עדיף לפנות לסיוע משפטי אצל עו"ד העוסק בתביעות אובדן כושר עבודה.

מידע נוסף אודות סוגי הגדרות אי כושר ניתן למצוא בפרק "תביעות אובדן כושר עבודה" שבדף הבית.

תגיות

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין באר שבע, עורכי דין באשקלון, עורכי דין אשקלון, עורך דין בבאר שבע, עורך דין באר שבע, עו"ד בבאר שבע, עו"ד באר שבע, עורך דין באשקלון, עורך דין אשקלון, עו"ד באשקלון, עו"ד אשקלון, עו"ד בב"ש, עורכי דין נזיקין בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע נזיקין, עורכי דין באשקלון נזיקין, עורכי דין אשקלון נזיקין, עורכי דין נזיקין באשקלון, עורכי דין תאונות באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי באשקלון, עורכי דין ביטוח לאומי אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון אשקלון, עורכי דין משרד הביטחון באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית באשקלון, עורכי דין רשלנות רפואית אשקלון, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין אשקלון רשלנות רפואית, עורכי דין רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית בשיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית רופא שיניים, עורכי דין באשקלון רשלנות רפואית של רופא שיניים