fbpx

פגיעות ופציעות בעבודה

אילו פגיעות ופציעות עלולות להתרחש בעבודה?

 

מקובל לחשוב כי פגיעות ופציעות עלולות להתרחש רק בעבודות הנחשבות "מסוכנות", אך לא כך הדבר.

פעמים רבות מתרחשות להן, למרבה הצער, תאונות קלות ואף קשות גם במסגרת עבודה פשוטה אשר לא נחזית כמסוכנת לעובד.

בין הפציעות והפגיעות האפשריות בעבודה ניתן למצוא גם את המקרים הבאים:

1.  נפילה מגובה

2.  נפילה מסולם

3.  החלקה על חומר רטוב, החלקה על שמן, החלקה על רצפה פגומה

4.  היתקלות במפגע במקום העבודה

5.  פגיעה או פציעה ממכונה

6.  פגיעה או פציעה מכלי עבודה או חומר עבודה

7.  פגיעה בגב ובעמוד השדרה הגבי, המתני או הצווארי כתוצאה מהרמת או הנעת משא כבד   

8.  שברים, כוויות, חתכים וקטיעת איברים כתוצאה מעבודה

9.  פגיעה בראייה ובשמיעה כתוצאה מתנאי העבודה

10.  התחשמלות בעבודה

11.  נפילה לבור או פתח ברצפה או בגג

12.  פגיעה כתוצאה מחפץ שנזרק ונפל מגובה על עובד

ככל שנגרמה לעובד אחת או יותר מהפגיעות הללו בעבודה, מומלץ לפנות מידית לעורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע על מנת להביא למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות בהקדם האפשרי ובאופן מירבי.

 

 

מי אשם במקרה של תאונת עבודה?

 

האשמה פגיעה בתאונת עבודה עשויה להיות של העובד, המעביד, חבר לעבודה, קבלן, קבלן משנה וחברות כוח אדם שהעסיקו את העובד.

בית המשפט אליו מוגשת תביעה בגין תאונת עבודה הוא שמחליט מהי האחריות לתאונה של כל אחד מהגורמים המפורטים ובהתאם מטיל על כל אחד מהם לשלם פיצויים באופן יחסי לחלקו בגרימת התאונה.

פנייה לעורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע בסמוך ככל שניתן למועד התאונה, עשויה להגדיל את הסיכוי של העובד להגדיל את הפיצוי שלו הוא זכאי ולגרום לקבלתו במהירות גדולה יותר.

 

 

מהי הרשלנות האפשרית של המעביד שעלולה לגרום לתאונות עבודה?

 

על מעביד, לרבות על חברות כוח אדם וקבלן, ניתן להטיל אחריות לקרות תאונות עבודה אשר נגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהמעשים או המחדלים הבאים:

1.  מפגעי בטיחות וגיהות (כגון אי גידור של מכונות, אי מניעה של עבודה במקום מסוכן ולא מגודר, אי תיקון מפגעים בטיחותיים, אי תכנון, בנייה ואחזקה ראויה של מכונות ומתקני עבודה);

2.  מחדל באספקה של ציוד מגן אישי (כמו אי אספקה של אמצעי מיגון- קסדה, נעליים, כפפות, משקפיים, אספקת ציוד עבודה וציוד מגן תקול);

3.  מחדל בהדרה ובאזהרה (אי הדרכה מספקת אודות כללי והוראות הזהירות, אזהרה או אזהרה בלתי מספקת לגבי הסיכונים בעבודה, אי הצבת שלטי אזהרה);

4.  אי מינוי ממונה בטיחות בעבודה, מינוי ממונה ללא כשירותצ ומיומנות לביצוע תפקידו;

5.  המעביד איפשר ביצוע עבודה ע"י כוח אדם במספר נמוך מהנדרש לצורך ביצוע העבודה באופן בטיחותי;

ככל שהמעביד נהג באחת או יותר מהדרכים המפורטות לעיל, ניתן להטיל עליו אחריות לקרות תאונות עבודה ולחייבו בפיצויים לעובד שנפגע במהלכן.

 

מהם החוקים שנועדו לשמור על העובדים ואשר הפרתם מטילה אחריות על המעביד?

במידה ומעביד הפר את אחד או יותר מהחוקים הבאים, ניתן לחייבו בפיצויים לעובד שנפגע בתאונות עבודה:

1.  פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל- 1970

2.  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח- 1988

3.  תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז- 1997

4.  חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד- 1954

5.  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט- 1999

6.  תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו- 1986

7.  תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן- 1990

8.  תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007

9.  פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) התש"ל- 1970

החוקים והתקנות המפורטים לעיל אחראים, בין היתר, להסדיר את ביצוע הפעולות הבטיחותיות הבאות המוטלות על מעבידים:

א.  גישה בטוחה למקום העבודה

ב.  הגנה מפני נפילה

ג.  טיב ותחזוקת משטחי עבודה

ד.  גידור פתחים ברצפות

ה.  מניעת נפילה ממשטח עבודה

ו.  אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגליים

ז.  הרחקת מכשולים ממשטחי עבוד

ח.  גידור פתחים למניעת נפילה

ט.  אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת נפילת אדם

י.  איסור העסקת עובד בגובה טרם מתן הדרכה

יא.  אספקת ציוד ואמצעי הגנה נדרשים לביצוע עבודות בגובה

יב.  השלכת חפצים או חומרים מגובה

יג.  עבודה על גגות

יד.  עבודה בגובה על סולמות

לעובד שנפגע בתאונת עבודה פתוחה הדרך להגיש תביעה נגד המעביד ובמקביל לפעול למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות מול המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת, כי ניתן לתבוע גם את המעביד וגם את המוסד לביטוח לאומי אולם במסגרת תביעת הנזיקין נגד המעביד- ינוכו מהפיצויים שייפסקו לעובד תשלומים שקיבל הוא מהמוסד לביטוח לאומי.

לרוב, הפיצויים הנפסקים בתביעת הנזיקין נגד המעביד גבוהים מאלו המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי ולכן מומלץ להיוועץ עם עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע בנוגע לכדאיות של הגשת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי וכן כנגד המעביד.

 

לבירור סיכויי ושווי תביעתך ולשיחת ייעוץ עם עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע, חייג:077-40-60-474 או מלא את פרטיך ואת נסיבות התאונה בעמוד "צור קשר".

תגיות:

עורכי דין בבאר שבע, עורכי דין בב"ש, עו"ד בבאר שבע, עורך דין בבאר שבע, עורכי-דין בבאר-שבע, עורך דין בב"ש,  עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע, עורכי דין בבאר שבע תאונות עבודה, עורכי דין לתאונות עבודה באר שבע, עורך דין לתאונות עבודה בבאר שבע, עורך דין לתאונות עבודה באר שבע, עורכי דין תאונות עבודה באר שבע, עורכי דין בבאר שבע לתאונות עבודה, אובדן כושר השתכרות, אובדן כושר עבודה, אמצעי בטיחות , בית הדין האזורי לעבודה , דמי מחלה , הוראות זהירות , החלקה בעבודה , התחשמלות בעבודה , וועדות רפואיות , ימי מחלה , מוות בעבודה , נכות זמנית , דמי פגיעה, נכות מעבודה , נכות צמיתה , נפילה בעבודה , נפילה לבור בעבודה , נפילה מגובה בעבודה , נפילה מסולם במפעל , נפילה מסולם בעבודה , נפילה מפיגום במפעל , נפילה מפיגום בעבודה , סולם מקולקל , סולם פגום , עו"ד לתאונות עבודה בבאר שבע , עורך דין לתאונות עבודה בבאר שבע , עורכי דין לתאונות עבודה בב"ש , עורכי דין לתאונות עבודה בבאר שבע , עורכי דין תאונת עבודה באר שבע , ערעור על וועדה רפואית , פגיעה בגב בעבודה , פגיעה במפעל, פגיעה בעבודה, פגיעה נוירולוגית בעבודה, פיצוי חודשי, פיצויים מתאונת עבודה, פריצת דיסק, קבלת פיצויים מהמעביד, קבלת פיצויים מהעבודה, קטיעת אצבע בעבודה, קטיעת יד בעבודה, קטיעת רגל בעבודה, רשלנות של המעביד, רשלנות של המעסיק, רשלנות של מקום העבודה, רתמה, שברים, תאונת עבודה, תאונת עבודה בבאר שבע, תביעה נגד ביטוח לאומי, תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי, תביעה נגד המעביד, תביעה נגד המעסיק, תקנה 15 

 

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email