fbpx

צוואה ליחיד

בבואנו לתכנן את צוואתנו, מתעוררות לרוב סוגיות מורכבות המעלות שאלות רבות.

כך למשל, אחת השאלות הראשונות שמתעוררת, ואולי המרכזית שבהן, היא כיצד כדאי לחלק את נכסינו בין יקירנו, בין אם המדובר בילדינו, בן או בת הזוג וקרובים אחרים.

חלק ניכר מהמצווים (המונח המקצועי למי שעורך לעצמו צוואה) מבקשים כי רכושם יחולק בחלקים שווים בין ילדיו. לדוגמא, מצווה יכול להורות בצוואתו כי לאחר לכתו יחולק רכושו באופן שווה לשלושת ילדיו, שלי לכל אחד מהם.

אולם, לעיתים מעוניין מצווה, מסיבות אפשריות רבות, שלא לחלק את רכושו בחלקים שווים בין יורשיו ולהשאיר לכל יורש נתח לא שווה מעיזבונו.

כך למשל, עשוי מצווה אשר בחייו סייע למי מילדיו לרכוש דירה, לערוך חתונה וכיוצא בזה, להשאיר לאותו הילד חלק קטן יותר מרכושו ואילו ליתר ילדיו- להם לא הספיק לסייע כלכלית באופן משמעותי- להשאיר חלק גדול יותר.

משאלה זו של המצווה הינה מקובלת ולגיטימית, אך מעלה לא פעם חששות רבים פן אותו היורש שמקבל פחות מכוח הצוואה ייפגע ופן יתעוררו וויכוחים ומחלוקות בין היורשים לאחר פטירת המצווה.

חשוב לזכור, כי העיקרון המרכזי שיש ליישם בבואנו לערוך צוואה הוא כי עליה לשקף את רצונו של המצווה באשר לחלוקת עיזבונו לאחר מותו.

יחד עם זאת, שיקולים של שלום בית בין היורשים, שמירתם של יחסים טובים במשפחה ומניעת מחלוקות פוטנציאליות בעתיד לגבי הירושה עשויים אף הם לעמוד לנגד עיניו של המצווה.

לפיכך, מומלץ למצווה המתחבט באשר לדרך הנכונה לחלק את רכושו בצוואה, להיוועץ בעורכי דין באר שבע לצוואות, זאת על מנת שיסייע בידו לערוך צוואה יציבה וחזקה אשר אינה ניתנת למחלוקת.

למי וכיצד יחולק רכושנו במידה ולא נשאיר צוואה?

סוגיה נוספת אליה יש לתת את הדעת, הינה זו המתייחסת לחלוקת רכושו של אדם לאחר פטירתו במקרה ובו לא קיימת צוואה. במצב דברים שכזה, חוק הירושה קובע כי היורשים הם "היורשים ע"פ דין".

מיהם אותם "יורשים ע"פ דין"?

בהתאם להוראות חוק הירושה, היורשים ע"פ דין הם מי שהיה במות המוריש בן-זוגו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

באשר לאופן חלוקת הרכוש ליורשים ע"פ דין, נקבע כי במקרה ובו לא קיימת צוואה בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון מחצית במידה ולמוריש בעת פטירתו היו ילדים או נכדים או הורים.

לעומת זאת, אם הניח היורשים אחים, אחיינים או סבים, חלקו של בן הזוג בעיזבון יהיה שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

ניתן להיווכח מהאמור, כי הוראות חוק הירושה מורכבות ועשויות שלא לשקף במקרים רבים את רצונו של אדם באשר לחלוקת רכושו לאחר מותו- לא באשר לזהות היורשים ולא באשר לחלקים שברצונו להשאיר לכל אחד מהם.

לפיכך, ככל שאדם מעוניין כי חלוקת רכושו לאדם מותו תהיה ברורה, מסודרת ותשקף את רצונו, מומלץ לו לערוך צוואה באמצעות עורכי דין באר שבע לצוואות.

כאן המקום להדגיש, כי האמור לעיל מהווה תמצית בלבד- בלתי ממצה- של הוראות חוק הירושה וחלוקת עזבונו של אדם שהלך לעולמו ללא צוואה תעשה לפי הוראות החוק המלאות.

החלטתי לערוך צוואה. כיצד עושים זאת?

חוק הירושה קובע, כי הדרכים היחידות לערוך צוואה תקפה הן בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה.

בכתב יד

על אדם שהחליט לערוך צוואה בכתב יד יש לכתוב את כולה בכתב ידו שלו, לציין בה תאריך כתוב בידו וכן לחתום אותה בכתב ידו.

צוואה בכתב יד אשר אינה ממלאת אחר ההוראות הללו הינה צוואה פסולה וחסרת תוקף מחייב.

בעדים

צוואה בעדים הינה הצוואה הנפוצה ביותר כיום, וזו המומלצת ביותר למי שמעוניין בצוואה יציבה, חזקה וכזו אשר לא תעורר מחלוקת לאחר לכתו של המצווה לבית עולמו.

הוראות החוק קובעות, כי צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו.

כלל נוסף הקשור לצוואה בעדים, הוא כי העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

לרוב, צוואה בעדים תערך ע"י עו"ד ובנוכחותו, כאשר אותו עורך הדין יכול לשמש כעד אחד ואדם נוסף כעד השני. אמנם, אין חובה חוקית לערוך צוואה בעדים בנוכחות עורך דין, אולם מומלץ לעשות כן בכדי להבטיח את תקינותה של הצוואה, תקינותו של הליך עריכתה וחתימתה ומניעת מחלוקות עתידיות במשפחה.

חשוב לשים לב, כי כעדים לא יכולים לשמש מי שהם זוכים מכוח הצוואה ובני זוגם, זאת על מנת למנוע חשש להתערבות פסולה בצוואה.

משרדנו עורך צוואות בעדים, תוך מתן תשומת לב מרבית לרצונות הלקוח ודרישותיו, תוך רגישות ליחסים במשפחת הלקוח ומעל לכל תוך הקפדה על תקינות הליך עריכת הצוואה.

אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע צוואות, עוסק בענייני צוואות ומעמיד לרשות לקוחות המשרד שירות עריכת צוואות בעדים.

צוואה בע"פ

החוק קובע, כי "שכיב מרע"- מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות- יכול לצוות בע"פ בפני שני עדים השומעים את צוואתו.

במקרה של עריכת צוואה בע"פ, יש לרשום את דבריו של המצווה בזיכרון דברים, לציין את תאריך שמיעת דבריו והנסיבות לעשיית הצוואה בע"פ ולהפקידה ע"י אותם העדים אצל הרשם לענייני ירושה. יש לרשום את זיכרון הדברים, לחתום אותו ולהפקידו אצל הרשם סמוך ככל הניתן לאחר שניתן לעשותם.

חשוב לדעת, כי צוואה שנעשתה בע"פ מאבדת את תוקפה ומתבטלת חודש לאחר שחלפו הנסיבות שגרמו לעריכתה בע"פ וככל שהמצווה עודו בין החיים.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע, נערכות צוואות בעדים, ובהתאם להוראות חוק הירושה מציע למצווים להפקיד עבורם את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

בדרך כלל, צוואה נחתמת במספר עותקים לפי דרישת המצווה ונמסרת לידיו בלבד.

עורך הדין אינו רשאי למסור את הצוואה או כל עותק ממנה ליורשיו של המצווה, כך שכל האמור בצוואה נותר חסוי עד למותו של המצווה.

היחיד שרשאי לחשוף בפני היורשים את האמור בצוואה הוא המצווה, והדבר נתון לשיקול דעתו האם לעשות כן אם לאו.

בכל מקרה, משרדנו שומר באופן מאובטח וחסוי העתק מקורי מהצוואה בו ניתן לעשות שימוש לאחר לכת המצווה לעולמו.

בנוסף, אנו ממליצים כי עורך הדין יפקיד עותק מהצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, שכן צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה עד מותו של המצווה מהווה ראיה לכאורה כי המצווה בה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

תיקון צוואה

אדם המעוניין לערוך צוואתו מחדש, לתקן או לשנות הוראה או יותר מהוראותיה, בין אם לשנות את זהות היורשים ובין אם לבצע חלוקת עיזבון שונה, יכול לעשות בכל עת.

ככל שהופקדה הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, ניתן בכל עת לבקשה מהרשם בחזרה על מנת לערוך בה שינויים ותיקונים.

בכל מקרה, למי שמעוניין לתקן או לערוך מחדש צוואה מומלץ להיוועץ בעורכי דין באר שבע צוואות, שכן תיקון צוואה עשוי להיות עניין מורכב ועלול לגרום לפסילתה ככל שהוא לא נעשה כראוי ובהתאם לכללים.

מי אינו כשיר לערוך צוואה?

כל אדם רשאי לערוך צוואה, מלבד מי שהוא קטין, מי שנקבע כי הוא פסול דין ומי שבשעת עשייתה אינו מסוגל להבחין בטיבה.

צוואה אשר נעשתה ע"י מי מאלו- קטין, פסול דין ומי שאינו מסוגל להבחין בטיבה- הינה צוואה בטלה החסרת תוקף מחייב.

על רקע האמור, משרדנו מציע ללקוחותיו דרכים להבטיח כי לאחר מותו של המצווה לא תתעוררנה מחלוקות באשר לשאלת כשירותו לערוך צוואה.

בין היתר, ניתן לערוך במשרדנו צוואה מוקלטת או מצולמת וזאת על מנת שניתן יהיה במועד מימושה ובמידה ויתעוררו מחלוקות באשר לכשירות המצווה לערוך צוואה- לבחון את מצבו וכשירותו בעת עריכתה, בין אם ע"י האזנה או צפייה במצווה בשעת עשיית הצוואה.

בנוסף, במידה ואדם מעוניין לחזק צוואתו ולמנוע שאלות מיותרות אודות כשירותו לערוך צוואה לאחר פטירתו, אנו מציעים ללקוחותינו לערוך באמצעות משרדנו בדיקת כשירות ע"י פסיכיאטר מומחה, אשר יכתוב חוות דעת מקצועית אודות כשירותו של המצווה לצוות- חוות דעת אותה ניתן לצרף לצוואה.

הדרכים המפורטות לעיל לחזק צוואה אינן מחייבות, אולם אנו ממליצים לכל אדם העורך צוואה ואשר מעוניין למנוע מחלוקות עתידיות באשר לכשירותו, לשקול להסתייע באמצעי העזר המפורטים כאמור.

לצורך יצירת צוואה בעדים באמצעות הקלטה, צילום וידאו ו/או עריכת בדיקת כשירות והכנת חוות דעת מקצועית באשר לכשירות לצוות, ניתן ליצור קשר עם אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע.

צוואות פסולות

הוראות החוק קובעות, כי צוואה פסולה היא כזו שנערכה ע"י מצווה שהוכרז פסול דין, קטין או מי שבעת עשייתה לא יכול היה להבחין בטיבה.

כמו כן, קיימים מקרים בהם החוק קובע כי הוראה המצויה בצוואה בטלה.

כך למשל, הוראה בצוואה התולה את תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה, הינה בטלה וחסרת תוקף.

בנוסף, הוראת צוואה שנעשתה תחת איום, לחץ והשפעה לא הוגנים על המצווה ו/או מרמה, בטלה.

הוראת צוואה שהביצוע שלה לא מוסרי, לא חוקי, בלתי אפשרי או הוראת צוואה שלא ניתן להבין מתוכה מה בדיוק ציווה המצווה- הינה בטלה.

על מנת להימנע מליצור צוואה פסולה ובטלה, מומלץ לפנות להיוועצות עם עורכי דין באר שבע לצוואות בטרם עריכת הצוואה.

חשוב להדגיש, כי המקרים המפורטים לעיל הינם תמצית בלבד של הוראות צוואה שדינן בטלות, וכלל המקרים מפורטים בחוק.

כיצד מתנהל הליך חלוקת העיזבון לאחר פטירתו של המצווה?

לאחר פטירתו של אדם שערך בחייו צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לקיום צוואה.

ככל שהצוואה תקפה, הוראותיה ברורות ולא הוגשה על הבקשה לקיום צוואה התנגדות, ידון בה הרשם לענייני ירושה.

ככל שהצוואה אינה ברורה, נפל בה פגם, הצוואה נערכה בע"פ או שהוגשה התנגדות לבקשה לקיומה, יעבירה הרשם לענייני ירושה לבית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בה.

לאחר שהרשם או בית המשפט דנו בבקשה, תלוי בנסיבות, יינתן צו קיום צוואה אשר יצהיר כי הצוואה תקפה, למעט ההוראות בה שאינן תקפות ככל שישנן כאלו.

לאחר מתן צו קיום הצוואה תוגש לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה בקשה למינוי מנהל עיזבון, אשר באחריותו לפעול לפי הצוואה ולחלק את העיזבון בין היורשים.

לחילופין, היורשים יכולים לחלק את העיזבון בהתאם להוראות הצוואה וזו בתנאי שהם פועלים בהסכמה מלאה ומשותפת.

מקום בו מונה מנהל העיזבון, הוא שיכנס את נכסי העיזבון, ינהל אותו, יסלק את חובות העיזבון ויחלק את יתרת העיזבון בין היורשים.

הואיל ומימושה של צוואה הינו עניין מורכב, מומלץ להיוועץ עם עורכי דין באר שבע לענייני צוואות, המיומנים בעריכת צוואות תוך הבנה של כלל השיקולים שינחו בעתיד את מנהל העיזבון, ותוך הסתכלות עתידית על הצוואה ככזאת אותה יאלץ בית המשפט או הרשם לבחון בטרם ייתן צו קיום צוואה.

צוואות מורכבות

לא פעם נתקלים אנו בצוואות מורכבות, אשר יש להתייחס אליהן באופן מיוחד תוך שימת לב לסוגיות ולמחלוקות שעשויות להתעורר לאחר לכת המצווה לעולמו.

כך למשל, מצווה אשר בבעלותו נכסים רבים, מצווה עם יותר מבן או בת זוג יחיד/ה, צאצאים ממספר בני או בנות זוג, מצווה שלו ולבן או בת זוגו יש הסכם ממון, מצווה עם מס' צוואות קודמות ומצווה המשלם מזונות, עלולים להיתקל בשאלות לא פשוטות בבואם לערוך צוואה.

לפיכך, מומלץ בכל מקרה להיוועץ בעורכי דין באר שבע לצוואות בבואנו לערוך צוואה, זאת על מנת שעורך הדין יוכל לסייע למצווה להתייחס בצוואתו לכל הסוגיות שעלולות לעורר מחלוקות לאחר לכתו של המצווה לעולמו.

תכנון מס

למרבה הצער, צוואות רבות נערכות ללא התחשבות ראויה והולמת בשיקולי מיסוי שעשויים להתעורר בבואם של היורשים לממש צוואה ולחלק את העיזבון.

כך למשל, על מצווה שבבעלותו נכסי מקרקעין לקחת בחשבון שיקולים של תכנון מס בטרם עורך הוא את צוואתו וזו על מנת להקל על יורשיו לממש את הצוואה ולקבל את חלקם בעיזבון כפי רצונו של המצווה.

לפיכך, אנו ממליצים לפנות לעורכי דין באר שבע המסתייעים ברואי חשבון מקצועיים ומנוסים לצורך תכנון מס לטובת צוואות בהן הדבר נדרש.

לתיאום פגישה עם עורכי דין באר שבע לענייני צוואות, חייג למשרדנו 077-4060474 או מלא את פרטיך בעמוד "צור קשר".


תגיות-

צוואה, צוואות, מצווה, זוכה, יורש, יורשים, צוואה הדדית, צוואות הדדיות, עיזבון, מנהל עיזבון, צו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה, עו"ד לצוואות ב"ש, עו"ד לצוואות באר שבע, עו"ד לצוואות באר-שבע, עורך דין לצוואות ב"ש, עורך דין לצוואות באר שבע, עורך דין לצוואות באר-שבע, עורך-דין לצוואות ב"ש, עורך דין לצוואות באר שבע, עורך-דין לצוואות באר-שבע, צוואה ב"ש, צוואה באר שבע, צוואה באר-שבע, צוואה ב"ש, צוואה באר שבע, צוואה באר-שבע, צוואות ב"ש, צוואות באר שבע, צוואות באר-שבע, צוואה הדדית ב"ש, צוואה הדדית באר שבע, צוואה הדדית באר-שבע, עורכי דין לצוואות, עורך דין לצוואות, עורך דין לענייני צוואות, עורך דין לענייני צוואה, עריכת צוואה, הכנת צוואה, כתיבת צוואה, כיצד להכין צוואה, עורך דין ב"ש צוואה, עורך דין ב"ש צוואה, עו"ד באר שבע צוואה, עורך דין ב"ש צוואה, עורך-דין באר-שבע צוואה, צוואה עו"ד ב"ש, צוואה עורך דין באר שבע, צוואה מזונות, עורכי דין לצוואות דרום, עו"ד לצוואות דרום, עורכי דין באר שבע צוואות, עו"ד באר שבע צוואות, עו"ד באר שבע צוואות, עורכי דין באר שבע, עורכי דין באר שבע צוואות, עו"ד באר שבע, עו"ד באר שבע צוואות, עורך דין באר שבע, עורך דין באר שבע צוואות, עורכי דין ב"ש, עורך דין ב"ש

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email