fbpx

אובדן כושר עבודה לעיסוק המבוטח

בפוליסות ביטוח הכוללות כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה קיימות הגדרות "אובדן כושר עבודה" שונות.
ההגדרה משתנה מפוליסה לפוליסה באותה חברת ביטוח, ומפוליסה לפוליסה בחברות ביטוח שונות.
בין ההגדרות שניתן למצוא כיום בפוליסות הביטוח, קיימת הגדרה לפיה ככל שמבוטח איבד מעל ל-75% מהכושר לעבוד בעבודה בה עבד לפני שארע לו מקרה ביטוח (מחלה, תאונה)- יהיה המבוטח זכאי לתגמולי אובדן כושר עבודה חודשיים.
הגדרה זו הינה בין ההגדרות ה"טובות" ביותר שקיימות בפוליסות הביטוח השונות ובהתאם, בדרך כלל, דמי הביטוח החודשיים עבור פוליסה הכוללת הגדרה זו יהיו גבוהים יחסית.
מהי העבודה בה עבד המבוטח לפני קרות מקרה הביטוח?
בעת שאדם מבקש להצטרף לביטוח הוא נשאל אודות מקצועו ועיסוקו ומצהיר עליהם במסגרת הצעת הביטוח עליה הוא חותם.
המקצוע עליו הצהיר המבוטח וכן המקצוע בו הוא עסק בפועל לפני שאיבד את כושר עבודתו, הם המקצועות הרלוונטיים לבחינת כושרו התעסוקתי של המבוטח.
מתי יהיה מבוטח זכאי לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה זו?
מבוטח אשר עבד בשנים שלפני שנפגע בתאונה קשה כנגר, למשל, יהיה זכאי הוא לתגמולי הביטוח מכוח הפוליסה אם יצליח להוכיח כי לאחר התאונה הוא אינו יכול לחזור ולעבוד כנגר.
לפי אותו עקרון, גם אם אותו מבוטח יכול לעבוד לאחר התאונה בעבודה משרדית או בכל עבודה אחרת שאיננה נגרות- יהיה המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח חודשיים מכוח הפוליסה.
לעקרונות המוזכרים לעיל קיימים חריגים רבים, אשר חלקם מצויים בפוליסות עצמם, ועל מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת תגמולי ביטוח חודשיים חשוב לפנות לייעוץ משפטי אצל עו"ד  בבאר שבע העוסק בתביעות אובדן כושר עבודה.
לשיחת ייעוץ בנוגע לתביעתך לפיצויים כתוצאה מאובדן כושר עבודה, חייג 077-40-60-474.

חושבים שזה יכול לעניין מישהו נוסף?

שיתוף בפייסבוק
WhatsApp
שיתוף בטוויטר
שיתוף בלינקדאין
Email