fbpx

מידע מקצועי

צוואות בב"ש

חוות דעת פסיכיאטרית

במשרדנו, אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, נערכות צוואות ע"י עו"ד באר שבע, להן ניתן לצרף חוות דעת בתחום הפסיכיאטריה המאשרת כי המצווה כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה. צירוף חוות דעת פסיכיאטרית, שנערכה לאחר בדיקה של המצווה ע"י פסיכיאטר, לצוואה עצמה, עשוי להקטין את הסיכויים להטיל בה ובכושרו הנפשי והמשפטי של המצווה ספק לאחר לכתו לעולמו. לא פעם מתעוררות מחלוקות הנוגעות לחלוקת הרכוש ולכושרו של המצווה לצוות, מחלוקת שעלולות להוביל לביטול ופסילת הצוואה ע"י בית המשפט. עריכת הצוואה בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית, באמצעות עורכי דין לצוואות בבאר שבע, תקטין את הסיכויים כי הצוואה תבוטל ורצונו של המצווה, ובקשותיו האחרונות במסגרתה, לא ימומשו.