fbpx

מידע מקצועי

עורכי דין בבאר שבע צוואה

עדים לצוואה

עורכי דין באר שבע לצוואות עורכים צוואות ליחיד ולבני זוג, בהתאם לדרישות המצווים, הנחיותיהם ונסיבותיו המיוחדות של כל מצווה. ניתן לערוך באמצעות משרדו צוואה ליחיד, צוואה הדדית וצוואה בעדים. עורכי דין באר שבע לצוואות עורכים צוואות המתחשבות בנכסיהם של המצווים, בשיקולי מס וברצונותיהם לגבי זהות היורשים ואופי חלוקת הרכוש ביניהם. ניתן לערוך צוואות בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית המאשרת את כושרו המשפטי של המצווה לצוות וכן באמצעות צילום וידאו של מעמד עריכת הצוואה. העיקרון החשוב ביותר שעומד לנגד עיננו, אצל אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, הוא שמירה על היחסים הטובים בתא המשפחתי לאחר לכת המצווה לעולמו, ומניעת חילוקי דעות מיותרים על רקע חלוקת הרכוש.

חוות דעת פסיכיאטרית

במשרדנו, אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, נערכות צוואות ע"י עו"ד באר שבע, להן ניתן לצרף חוות דעת בתחום הפסיכיאטריה המאשרת כי המצווה כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה. צירוף חוות דעת פסיכיאטרית, שנערכה לאחר בדיקה של המצווה ע"י פסיכיאטר, לצוואה עצמה, עשוי להקטין את הסיכויים להטיל בה ובכושרו הנפשי והמשפטי של המצווה ספק לאחר לכתו לעולמו. לא פעם מתעוררות מחלוקות הנוגעות לחלוקת הרכוש ולכושרו של המצווה לצוות, מחלוקת שעלולות להוביל לביטול ופסילת הצוואה ע"י בית המשפט. עריכת הצוואה בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית, באמצעות עורכי דין לצוואות בבאר שבע, תקטין את הסיכויים כי הצוואה תבוטל ורצונו של המצווה, ובקשותיו האחרונות במסגרתה, לא ימומשו.

מימוש צוואות

במשרדנו, אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע, עורכים עו"ד צוואות, צוואות ליחיד וצוואות הדדיות. הצוואות נערכות תוך מבט לעתיד, והתחשבות בשיקולים שיעמדו בפני בית המשפט בבואו ליתן צו קיום צוואה. במשרדנו אנו פועלים, בין היתר, להשגת צו קיום צוואה וצו ירושה בהתאם לנסיבות. בעריכת הצוואה, עורכי הדין לצוואות בבאר שבע מתחשבים בשיקולי מס, בדרישותיו של הלקוח ורצונותיו, ומוודאים כי הליך עריכתה של הצוואה יהיה תקין וראוי, על מנת לשמור על היחסים הטובים במשפחה לאחר לכת המצווה לעולמו, ועל מנת שלא יהיה ניתן לערער על תקינותה של הצוואה וכשרותו הנפשית של המצווה לצוות.

צוואה הדדית

עורכי הדין אצל אריק ריביצקי, משרד עורכי דין באר שבע לצוואות,י ערכו עבורכם צוואה ליחיד או צוואה הדדית, בהתאם לנסיבות ולדרישות המצווה. צוואה הדדית נערכת אצל אריק ריביצקי משרד עורכי דין באר שבע עבור בני זוג המעוניינים להשאיר את רכושם לבן זוגם בעת שהם ילכו לעולמם ועם לכתו של בן זוגם לעולמו, או אז יחולק רכושם של בני הזוג בין ילדיהם או יורשיהם לפי רצונם. עורכי דין באר שבע לצוואות יסייעו בידיכם לערוך צוואה יציבה, חזקה וכזו שלא ניתן יהיה לערער על תוקפה לאחר לכתו של המצווה לעולמו.